مطالب اخیر

سخنرانی دکتر محمد جعفر محمد زاده قسمت چهارم

موضوع سخنرانی: نزهت مجالس گنجینه ی ادبیات ایرانی از شروان نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان فارسی ماجرای دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را دارای دو بعد سیاسی و فرهنگی دانسته و در این خصوص گفت: منظور از نگاه فرهنگی این است که فرهنگ جدا شدنی نیست. ولو اینکه یک سرزمین از سرزمین و فرهنگی جدا شود. یکی از عواملی که …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر محمد جعفر محمد زاده قسمت سوم

موضوع سخنرانی: میراث فرهنگی ایران در قفقاز نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان فارسی ماجرای دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را دارای دو بعد سیاسی و فرهنگی دانسته و در این خصوص گفت: منظور از نگاه فرهنگی این است که فرهنگ جدا شدنی نیست. ولو اینکه یک سرزمین از سرزمین و فرهنگی جدا شود. یکی از عواملی که باعث شده که …

بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر محمد جعفر محمد زاده قسمت دوم

موضوع سخنرانی: ۱۷ شهر ایرانی قفقاز در تاریخ و فرهنگ ایران نویسنده و پژوهشر تاریخ زبان فارسی ماجرای دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را دارای دو بعد سیاسی و فرهنگی دانسته و در این خصوص گفت: منظور از نگاه فرهنگی این است که فرهنگ جدا شدنی نیست. ولو اینکه یک سرزمین از سرزمین و فرهنگی جدا شود. یکی از عواملی …

بیشتر بخوانید »